NOWY:

 

Clara

HIL-TUBE

HIL-TUBE

Obudowy PDF Katalog

-

 

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-

Katalog E-Paper

E-Paper


Service 
Impressum
Disclaimer
Wklej do faworytów
Przegląd drukowania

Ochrona własno¶ci

Zastrzeżenie prawa własno¶ci

1. Stosownie do art. 589 k.c. SPRZEDAWCA zastrzega sobie własno¶ć sprzedanych towarów do czasu uiszczenia całej ceny za cały dostarczony towar. Uregulowanie ceny za okre¶lone partie towarów pozostaje bez wpływu na przej¶cie prawa własno¶ci za cały dostarczony towar.

2. Jeżeli towary z zastrzeżonym prawem własno¶ci zostały wymieszane z dobrami nie stanowi±cymi własno¶ci SPRZEDAWCY to zastosowanie ma art. 193 k.c., tj. jeżeli wymieszenie lub poł±czenie rzeczy nast±piło w ten sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego zwi±zane byłoby z nadmiernymi trudno¶ciami lub kosztami, to dotychczasowi wła¶ciciele staj± się współwła¶cicielami powstałej cało¶ci, przy czym przysługuj±ce udziały ustala się według stosunku warto¶ci rzeczy poł±czonych lub pomieszanych. Powstałe w wyniku pomieszania b±dĽ zł±czenia rzecz jest traktowana jako rzecz z zastrzeżonym prawem własno¶ci.

3. Dokonywanie przez KUPUJˇCEGO zastawu b±dĽ przewłaszczenia na zabezpieczenie na towarach z zastrzeżonym prawem własno¶ci, jest zabronione.

4. KUPUJˇCY jest zobowi±zany niezwłocznie informować SPRZEDAWCĘ o dokonanych przez osoby trzecie zajęciach na rzeczach z zastrzeżonym prawem własno¶ci poprzez przesłanie protokołu zajęcia b±dĽ pisemnego o¶wiadczenia, w którym s± wskazane zajęte przedmioty. Koszty zwi±zane z interwencj± prawn± w takich przypadkach i inne zwi±zane z tym wydatki obci±żaj± KUPUJˇCEGO.

5. KUPUJˇCY jest zobowi±zany ubezpieczyć od ognia i kradzieży towary z zastrzeżonym prawem własno¶ci i na każde ż±danie SPRZEDAWCY okazać dowód ubezpieczenia. Wszelkie roszczenia wobec zakładu ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia towarów z zastrzeżonym prawem własno¶ci przysługuj± SPRZEDAWCY do momentu przej¶cia prawa własno¶ci.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny b±dĽ trudno¶ci finansowych KUPUJˇCEGO SPRZEDAWCA jest uprawniony do ż±dania natychmiastowego zwrotu towaru z zastrzeżonym prawem własno¶ci. Do momentu faktycznego wydania tego towaru KUPUJˇCY jest zobowi±zany składować ten towar osobno, oznaczyć go jako stanowi±cy własno¶ć (współwłasno¶ć) SPRZEDAWCY, nie rozporz±dzać nim w jakikolwiek sposób oraz sporz±dzić i dostarczyć SPRZEDAWCY listę przechowywanych towarów. SPRZEDAWCA jest uprawniony sprzedać ww. towar b±dĽ wystawić go na aukcję bez wiedzy i udziału KUPUJˇCEGO i bez konieczno¶ć uprzedniego poinformowania go.

7. Towary stanowi±ce własno¶ć SPRZEDAWCY s± zwracane po cenach z momentu odbioru. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym zwłaszcza z tytułu utraconych korzy¶ci.

8. Dalsza sprzedaż przez KUPUJˇCEGO towarów z zastrzeżonym prawem własno¶ci oraz towarów, o których mowa w ust. 2, możliwa jest wył±cznie jeżeli strony pozostaj± w stałych stosunkach handlowych. Przy zakupie na kredyt KUPUJˇCY zobowi±zany jest do zawarcia ze swoim klientem umowy sprzedaży, w której prawo własno¶ci rzeczy, STOSOWNIE do postanowień ust. 1 będzie zastrzeżone na rzecz SPRZEDAWCY. KUPUJˇCY w celu zabezpieczenia ż±dań SPRZEDAWCY ceduje na niego wszystkie roszczenia, w tym przysługuj±ce mu z tytułu dalszych transakcji, do momentu gdy wszelkie roszczenia SPRZEDAWCY zostan± zaspokojone. Regulacja powyższa odnosi się również do rzeczy wskazanych w pkt. 2.

9. W przypadku poł±czenia towarów stanowi±cych własno¶ć SPRZEDAWCY z nieruchomo¶ci± osób trzecich, KUPUJˇCY ceduje na SPRZEDAWCĘ roszczenia przysługuj±ce mu z tego tytułu, do wysoko¶ci należno¶ci wynikaj±cej z faktur za towary stanowi±ce własno¶ć SPRZEDAWCY.

10. Na ż±danie SPRZEDAWCY KUPUJˇCY jest zobowi±zany poinformować swoich klientów o cesji oraz o prawach przysługuj±cych SPRZEDAWCY, jak również dostarczyć dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczeń przez SPRZEDAWCĘ. W tym celu KUPUJˇCY zobowi±zany jest udostępnić SPRZEDAWCY do wgl±du księgi rachunkowe oraz wystawione przez siebie faktury.

11. SPRZEDAWCA jest uprawniony do pobierania należno¶ci scedowanych przez KUPUJˇCEGO na rzecz SPRZEDAWCY, jak również do wzywania dłużników KUPUJˇCEGO do spełnienia ¶wiadczenia. Tak długo jak KUPUJˇCY wywi±zuje się ze swoich zobowi±zań zgodnie z poczynionymi ustaleniami to upoważniony jest on do odbioru należno¶ci od swoich klientów zamiast SPRZEDAWCY. Jeżeli warto¶ć zabezpieczenia udzielona przez KUPUJˇCEGO przewyższa warto¶ć należno¶ci z tytułu dostawy o 20%, Sprzedawca jest zobowi±zany na ż±danie KUPUJˇCEGO zwrócić je.


 
NOWY:

 

Clara

HIL-TUBE

HIL-TUBE

Obudowy PDF Katalog

-

 

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-

Katalog E-Paper

E-Paper