Historie
Pobočka
Management kvality

Service 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K oblíbeným
Náhled tisku

Firma

Hilpress GmbH – Hamburg

Neletované lisovací kabelové objímky a spojky

Filiálka

Hilpress Česká republika s.r.o.
Renomovaný zástupce v České republice


V tomto jménì je skryto mnoho let a také program nabídek.

Neboť jsme s lisovacími kabelovými objímkami vyrostli a v tomto úseku trhu jsme zaujali špičkové postavení.To vdìčíme především Vám, našim mnoho tisícùm zákazníkùm, kteří nám svými poptávkami a objednávkami vytyčili mnoho úkolù. Tím jsme vzrostli my a také náš program nabídek, který se skládá z více jak 25 000 artiklù kolem kabelu. Především malé díly z umìlé hmoty nám zpùsobili tento vzrùst. V neuvìřitelném množství opouštìjí naše expediční centrum.

Naše vlastní produkce, která je od roku 1994 certifikovaná dle ISO 9001, je páteří a sílou naší firmy. Dalším dùvodem našeho úspìchu je naše mezinárodní prezentace: pobočky, ve Francii od roku 1995 a v Polsku od roku 2001, jsou velice aktivní a úspìšné.

Distribuci, do každého státu Evropy a zákazníkùm do celého svìta, od Jižní Afriky až po Austrálii, vdìčíme stálému rozvoji a rùstu.

A jelikož bychom rádi ještì více přišli vstříc malým i velkým zákazníkùm, rozhodli jsme se otevřít od roku 2007 další filiálku a to v České republice. Vytvořili jsme nové skladové možnosti a vìtší prodejní odbytištì. Tímto zpùsobem jsme našli pro zákazníka nové možnosti. Vy nás i naší paletu produktù mùžete lépe najít a mi Vám mùžeme, v co nejkratší dobì naše produkty zaslat.

Abychom nás se všemi, kteří se pro nás rozhodli, dostali do ještì bližšího spojení, prezentujeme Vám naše internetové stránky, které témìř celé ukazují spektrum produkce firmy Hilpress. Spolehlivost, není pro nás jen slovo, ale program a filozofie firmy.

Vy očekáváte kompetentního partnera, my Vás naším servisem a naší výkonností nezklameme.

Podívejte se jednoduše na naší internetovou nabídku a otestujte naši spolehlivost Vaší objednávkou.


Tìšíme se na Vaší návštìvu


 
NOVÉ:

 
Hilpress UPDATE
-

E-Katalog k listování

Elektrické krabice

-
Hilpress ImageBook!
-
-