NOVÉ:

 
Hilpress UPDATE
-

E-Katalog k listování

Elektrické krabice

-
Hilpress ImageBook!
-
-

 


Service 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K oblíbeným
Náhled tisku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velice nás těší váš zájem o naši firmu. Ochrana osobních údajů má pro vedení firmy Hilpress GmbH obzvlášť velký význam. Využívání internetových stránek firmy Hilpress GmbH je v zásadě možné bez jakéhokoliv uvedení osobních údajů. Pokud by však subjekt údajů chtěl využívat zvláštní služby naší firmy prostřednictvím našich internetových stránek, mohlo by to vyžadovat nutné zpracování osobních údajů. Jestliže je zpracování osobních údajů nutné a pro takové zpracování neexistuje žádná opora v zákoně, vyžádáme si obecně souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů je vždy prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s vnitřními ustanoveními jednotlivých států o ochraně údajů platnými pro Hilpress GmbH. S pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše firma informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, využívaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vysvětlujeme subjektům údajů, jaká práva jim náleží.

Firma Hilpress GmbH jako správce provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění pokud možno úplné ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. Přenos údajů na internetu může nicméně v zásadě mít nějaké nedostatky v oblasti bezpečnosti, takže zajištění absolutní ochrany není možné. Proto nám každý subjekt údajů může osobní údaje předávat také alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definování pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Hilpress GmbH vychází z termínů, které evropský regulační orgán použil při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR z angl. General Data Protection Regulation). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů musí být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto dokázali zajistit, chceme použité termíny předem vysvětlit.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména přiřazením k nějakému označení, jako jménu, identifikačnímu číslu, údajům o místě, identifikaci online nebo k jednomu nebo několika zvláštním znakům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

c) Zpracování

Zpracování je každá operace nebo řada operací provedená za pomoci nebo bez pomoci automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je získávání, evidence, organizování, uspořádání, ukládání, úprava nebo změna, výběr, dotazování, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo nějaká jiná forma poskytování, srovnávání nebo spojování, omezování, vymazání nebo likvidace.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých aspektů vztahujících se k určité fyzické osobě zejména za účelem rozboru analýzy či předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovou formou, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě nebudou přiřazeny.

g) Správce nebo správce osobních údajů

Správce nebo správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytovány, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, však nejsou považovány za příjemce.

j) Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlasem je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a ostatních ustanovení, která mají charakter ochrany osobních údajů, je:
Hilpress GmbH
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Německo
Tel.: +49-(0)40-538092-30
e-mail: info@hilpress.de
Webová stránka: www.hilpress.com

3. Cookies

Internetové stránky firmy Hilpress GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou prostřednictvím internetového prohlížeče ukládány do systému vašeho počítače a uchovávány v paměti.

Cookies používá řada internetových stránek a serverů. Mnohé cookies obsahují tak zvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jednoznačné označení cookie. Tvoří je řetězec znaků, díky kterému lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie uložen do paměti. To umožòuje, aby navštívené internetové stránky a servery odlišily individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč může být prostřednictvím jednoznačného ID souboru cookie opakovaně rozpoznán a identifikován.

Díky používání cookies může Hilpress GmbH uživatelům těchto internetových stránek poskytovat služby, které jsou z hlediska uživatele příjemnější a které by bez umístění cookie nebylo možné poskytnout.

Pomocí cookies je možné optimalizovat podle uživatele informace a nabídky na našich internetových stránkách. Cookies nám umožòují, jak již bylo zmíněno, opakovaně rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto opakovaného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetové stránky, která používá cookies, například nemusí při každé návštěvě internetové stránky zadávat znovu své přístupové údaje, protože internetová stránka a soubor cookie uložený v počítači uživatele je převezme. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Online shop si prostřednictvím cookie pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může umístění cookies prostřednictvím našich internetových stránek kdykoliv zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče a vyjádřit tak trvalý nesouhlas s ukládáním cookies. Dále lze již uložené soubory cookies prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu kdykoliv vymazat. Toto je možné u všech standardních internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů v používaném internetovém prohlížeči deaktivuje ukládání cookies, nebude za určitých okolností moci v plném rozsahu využívat všech funkcí našich internetových stránek.

4. Evidence všeobecných dat a informací

Internetové stránky firmy Hilpress GmbH evidují při každém spuštění internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány do log files (protokolových souborů) serveru. Evidovány mohou být (1) používané typy prohlížečů a verze, (2) používaný operační systém počítače, z něhož je uskutečòován přístup, (3) internetová stránka, z níž počítač, z něhož je uskutečòován přístup, navštíví naši internetovou stránku (takzvaný referer), (4) webové podstránky, které jsou prostřednictvím počítače, z něhož je uskutečòován přístup, směrovány na naší internetové stránce, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetového připojení počítače, z něhož je uskutečòován přístup a (8) jiné podobné údaje a informace, které v případě napadení našich informačních systémů slouží k odvrácení nebezpečí.

Při využívání těchto všeobecných údajů a informací Hilpress GmbH subjekt údajů neidentifikuje. Tyto informace jsou vyžadovány spíše pro (1) korektní dodání obsahů našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahů našich internetových stránek a reklamy těchto stránek, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich informačních systémů a techniky našich internetových stránek a také k tomu, (4) abychom v případě kybernetického útoku mohli poskytnout potřebné informace orgánům činným v trestním řízení. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace tedy Hilpress GmbH vyhodnocuje na jedné straně pro statistické účely a dále s cílem zvýšit ochranu a zabezpečení dat v naší firmě, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveò ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje z protokolových souborů (log files) serveru jsou uchovávány odděleně od všech subjektem údajů uvedených osobních údajů.

5. Registrace na našich internetových stránkách

Subjekt údajů má při uvedení osobních údajů možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce. Jaké osobní údaje jsou přitom správci předávány, vyplývá z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou získávány a ukládány u správce výlučně pro interní použití a vlastní účely. Správce může údaje předat jednomu nebo více zpracovatelům, např. poskytovateli služeb v oblasti doručování balíkových zásilek, který osobní údaje také využívá výhradně pro vnitřní použití, za které je odpovědný správce.

Na základě registrace na internetových stránkách správce bude dále uložena IP adresa zadaná poskytovatelem internetového připojení (ISP) správce údajů, datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány proto, že jen tak lze zabránit zneužívání našich služeb, a v případě potřeby tyto údaje umožní objasnění spáchaných trestných činů. V této souvislosti je ukládání těchto údajů nezbytné pro zabezpečení správce. K předání těchto údajů třetím stranám zásadně nedojde, pokud k předání neexistuje zákonná povinnost nebo pokud předání slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů, který dobrovolně uvedl osobní údaje, slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabízet obsah nebo služby, které s ohledem na povahu věci mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mají možnost osobní údaje uvedené při registraci kdykoliv změnit nebo je nechat ze souboru dat správce úplně vymazat.

Správce každému subjektu údajů na jeho dotaz vždy poskytne informaci o tom, jaké osobní údaje o něm jsou uloženy. Dále správce na přání nebo na pokyn subjektu údajů provede opravu nebo smaže osobní údaje subjektu údajů, pokud tomu nebrání žádné povinnosti stanovující jejich uchování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenovaný konkrétně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a všichni pracovníci správce jsou subjektu údajů v této souvislosti k dispozici jako kontaktní osoby.

6. Odběr našeho newsletteru

Na internetových stránkách Hilpress GmbH mají uživatelé možnost objednat si odběr newsletteru naší firmy. Jaké osobní údaje jsou při objednání newsletteru předávány správci, vyplývá ze vstupní masky používané k tomuto účelu.

Hilpress GmbH informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech prostřednictvím newsletteru o nabídkách firmy. Newsletter naší firmy může subjekt údajů dostávat zásadně jen tehdy, když (1) má platnou e-mailovou adresu a když (2) se k zasílání newsletteru registroval. Na subjektem údajů poprvé registrovanou e-mailovou adresu bude z právních důvodů zaslán potvrzující e-mail způsobem dvojitého potvrzení - double opt-in. Tento potvrzující e-mail slouží k ověření, zda majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů autorizoval odběr newsletteru.

Při přihlášení k odběru newsletteru dále ukládáme poskytovatelem internetového připojení (ISP) zadanou IP adresu počítače použitého subjektem údajů v okamžiku přihlášení a datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nutné k tomu, aby bylo možné později sledovat (eventuální) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a slouží tedy k právnímu zabezpečení správce.

Osobní údaje zjištěné v rámci přihlášení k odběru newsletteru jsou používány výhradně k zasílání našeho newsletteru. Dále by odběratelé newsletteru, pokud to je pro provozování služby zasílání newsletteru nebo s ní související registrace nutné, mohli být e-mailem informováni v případě změn v nabídce newsletteru nebo při změnách daných technických podmínek. Osobní údaje zjištěné v rámci služby zasílání newsletteru nejsou předávány třetím stranám. Odběr našeho newsletteru může subjekt údajů kdykoliv vypovědět. Souhlas s uložením osobních údajů, který nám subjekt údajů poskytl pro zasílání newsletteru, lze kdykoliv odvolat. Pro účely odvolání souhlasu se v každém newsletteru nachází příslušný link. Dále existuje možnost kdykoliv odhlásit zasílání newsletteru přímo na internetových stránkách správce nebo to správci sdělit nějakým jiným způsobem.

7. Newsletter tracking

Newslettery firmy Hilpress GmbH obsahují tak zvané tracking pixel. Tracking pixel je miniaturní grafický obrazec, který je vkládán do e-mailů zasílaných ve formátu HTML pro umožnění zaznamenání a analýzu protokolového souboru. Na základě toho může být prováděno statistické vyhodnocení úspěchu či neúspěchu online marketingových kampaní. Podle vloženého tracking pixelu může Hilpress GmbH poznat, zda a kdy subjekt údajů e-mail otevřel a které z odkazů nacházejících se v e-mailu subjekt údajů spustil.

Správce takové osobní údaje získané prostřednictvím tracking pixelů obsažených v newsletterech ukládá a vyhodnocuje s cílem zlepšit zasílání newsletterů a obsah newsletterů v budoucnu ještě lépe přizpůsobit zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Subjekty údajů jsou oprávněny související zvláštní prohlášení souhlasu předané formou dvojitého potvrzení kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu správce tyto osobní údaje vymaže. Odhlášení odběru newsletteru si Hilpress GmbH automaticky vyloží jako odvolání.

8. Možnosti kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky firmy Hilpress GmbH obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožòují rychlé elektronické navázání kontaktu s naší firmou a přímou komunikaci s námi, což také zahrnuje obecný tvar adresy tak zvané elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou osobní údaje předané subjektem údajů automaticky uloženy. Takové osobní údaje předané subjektem údajů dobrovolně správci jsou ukládány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

9. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly údaje uloženy nebo pokud to evropský regulační orgán nebo nějaký jiný zákonodárný orgán stanovil v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud účel uložení pomine nebo uplyne lhůta pro uložení údajů stanovená evropským regulačním orgánem nebo nějakým jiným příslušným zákonodárným orgánem, budou osobní údaje rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

10. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každému subjektu údajů evropský regulační orgán poskytuje právo požádat správce o potvrzení o tom, zda dochází ke zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů. Pokud subjekt údajů chce tohoto práva na potvrzení využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na některého jiného pracovníka správce.

b) Právo na přístup k osobním údajům

Každému subjektu údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, poskytuje evropský regulační orgán právo získat od správce kdykoliv bezplatnou informaci o osobních údajích uložených o jeho osobě a obdržet kopii této informace. Dále evropský regulační orgán poskytl subjektu údajů nárok získat následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména u příjemců v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
 • pokud to je možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů správcem nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • pokud nejsou osobní údaje získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle článku 22 odst.1 a 4 GDPR a — přinejmenším v těchto případech — vypovídající informace o obsažené logičnosti, dosahu a požadovaných dopadech tohoto zpracování pro subjekt údajů

Dále má subjekt údajů právo být informován o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. Pokud ano, má subjekt údajů dále právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním osobních údajů.

Pokud chce subjekt údajů tohoto práva na přístup k osobním údajům využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo nějakého jiného pracovníka správce.

c) Právo na opravu

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje evropský regulační orgán právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. Dále má subjekt údajů právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů — i prostřednictvím doplòujících prohlášení.

Pokud chce subjekt údajů tohoto práva na opravu využít, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo nějakého jiného pracovníka správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje evropský regulační orgán právo požadovat od správce okamžité vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je splněn alespoò jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není potřebné:

 • Osobní údaje byly získány pro takové účely nebo zpracovávány takovým způsobem, jak to již není nutné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě bylo prováděno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, jemuž správce podléhá.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů chce dát podnět k vymazání osobních údajů, které jsou uloženy u Hilpress GmbH, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo nějakého jiného pracovníka správce. Pověřenec firmy Hilpress GmbH pro ochranu osobních údajů nebo jiný pracovník zajistí, aby žádosti o vymazání bylo neprodleně vyhověno.

Pokud firma Hilpress GmbH osobní údaje zveřejnila a je jako správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna osobní údaje vymazat, učiní s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na zavedení přiměřená opatření, i technického rázu, aby druhé správce, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje informovala o tom, že subjekt údajů požádal, aby tito druzí správci vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování není zapotřebí. Pověřenec firmy Hilpress GmbH pro ochranu osobních údajů nebo jiný pracovník v jednotlivém případě zajistí, co je třeba.

e) Právo na omezení zpracování

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, evropský regulační orgán poskytuje právo požádat správce o omezení zpracování, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud existuje některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených u Hilpress GmbH, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého jiného pracovníka správce. Pověřenec firmy Hilpress GmbH pro ochranu osobních údajů nebo jiný pracovník dá podnět k omezení zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každému subjektu údajů evropský regulační orgán poskytuje právo, aby údaje, které se jej týkají a které poskytl správci, obdržel ve strukturalizovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR nebo vychází ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, a zpracování je prováděno pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nutné pro provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k němu dochází při výkonu veřejné moci, kterým byl správce pověřen.

Dále je subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost podle čl. 20 odst. 1 GDPR oprávněn vyžadovat přímé předání osobních údajů správcem jinému správci, pokud to je technicky proveditelné a nebudou tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného firmou Hilpress GmbH nebo na jiného pracovníka.

g) Právo na podání námitky

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje evropský regulační orgán právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f GDPR. Platí to i pro profilování opírající se o tato ustanovení.

V případě vznesení námitky nebude Hilpress GmbH osobní údaje již zpracovávat, ledaže bychom prokázali naléhavé důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud Hilpress GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takového marketingu. Platí to i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Pokud subjekt údajů vznese proti Hilpress GmbH námitku kvůli zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebude již Hilpress GmbH osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jestliže u firmy Hilpress GmbH dochází ke zpracování údajů pro vědecké nebo statistické účely nebo pro účely historického bádání podle čl. 89 odst. 1 GDPR, s výjimkou případů, kdy je takové zpracování nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu.

Pro výkon práva na vznesení námitky se může subjekt údajů obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů firmy Hilpress GmbH nebo na některého jiného pracovníka. Subjekt údajů může dále v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici č. 2002/58/ES uplatnit své právo na vznesení námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž jsou používány technické specifikace.

h) Automatizované rozhodování v individuálním případě včetně profilování

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje evropský regulační orgán právo nebýt podroben rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování — včetně profilování — které má pro něj právní účinky nebo se jej nějakým obdobným způsobem významně nepříznivě dotýká, pokud rozhodování (1) není nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Společenství nebo členských států, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy obsahují náležitá opatření pro zachování práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) k rozhodování dochází s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Je-li rozhodování (1) nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je prováděno s výslovným souhlasem subjektu údajů, podnikne Hilpress GmbH přiměřená opatření k tomu, aby hájil práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, k nimž patří přinejmenším právo na vyžádání zásahu nějaké osoby ze strany správce, na vysvětlení vlastního stanoviska a napadení rozhodnutí.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit práva vztahující se k automatizovanému rozhodování, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na nějakého jiného pracovníka správce.

i) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje evropský regulační orgán právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud chce subjekt údajů toto právo na odvolání souhlasu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na nějakého jiného pracovníka správce.

11. Ochrana osobních údajů u uchazečů o zaměstnání a ve výběrovém řízení

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení. Zpracování může být prováděno elektronicky. Platí to zejména tehdy, když uchazeč o zaměstnání předá odpovídající podklady k žádosti o místo elektronickou cestou, například e-mailem, nebo zašle správci webový formulář nacházející se na internetových stránkách. Uzavře-li správce s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu, budou předané údaje při respektování zákonných předpisů uloženy pro účely vyřízení záležitostí zaměstnaneckého poměru. Pokud správce s uchazečem neuzavře pracovní smlouvu, budou podklady uchazeče k žádosti o zaměstnání dva měsíce po oznámení zamítavého rozhodnutí automaticky vymazány, pokud výmazu neodporují žádné jiné oprávnění zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

12. Právní základ zpracování osobních údajů

Jako právní základ pro soubor postupů zpracování, při němž si vyžadujeme souhlas se zpracováním k určitému účelu, slouží naší firmě čl. 6 I písm. a GDPR. Když je zpracování osobních údajů potřebné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak tomu je například při postupech zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí nějaké služby nebo plnění druhé strany, vychází zpracování z čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové postupy zpracování, které jsou potřebné pro provedení předsmluvních opatření, třeba při dotazech týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše firma právní povinnosti, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, jako například pro splnění daòových povinností, vychází zpracování z čl. 6 I písm. c GDPR. Ve zvláštních případech by mohlo být provedeno nutné zpracování osobních údajů pro účely ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Bylo by to například v případě, kdyby došlo ke zranění návštěvníka v našem podniku, a poté by lékaři, nemocnici nebo jiným třetím stranám musely být předány údaje o jeho jménu, věku, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace. Potom by základem pro zpracování byl čl. 6 I písm. d GDPR. A konečně by postupy zpracování mohly vycházet z čl. 6 I písm. f GDPR O tento právní základ se opírají postupy zpracování, které nejsou evidovány v žádném výše uvedeném právním důvodu, jestliže je zpracování nutné k ochraně oprávněných zájmů naší firmy nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčeného subjektu. Takové postupy zpracování nám jsou povoleny zejména proto, že byly evropským regulačním orgánem zvlášť připomenuty. Ten v tomto kontextu zastával názor, že o oprávněný zájem by mohlo jít v případě, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce (bod preambule 47 věta 2 GDPR).

13. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Vychází-li zpracování osobních údajů z článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti za účelem dosažení lepších podmínek pro všechny naše pracovníky a vlastníky podílů.

14. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu trvání uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uchování údajů. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje rutinním způsobem vymazány, pokud již nejsou zapotřebí pro splnění smlouvy nebo pro zahájení jednání o smlouvě.

15. Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytování osobních údajů; potřeba pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Informujeme vás, že poskytování osobních údajů je zčásti stanoveno ze zákona (např. daòové předpisy), nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy nám subjekt údajů musí nezbytně poskytnout osobní údaje pro uzavření smlouvy, a my je následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše firma uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s dotyčným subjektem nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotčeným subjektem se tento subjekt musí obrátit na našeho pověřence pro osobní údaje. Náš pověřenec pro osobní údaje vysvětlí dotčenému subjektu, zda je poskytnutí osobních údajů stanoveno zákonem nebo smlouvou nebo je nutné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

16. Existence automatizovaného rozhodování

Jako zodpovědná firma upouštíme od automatického rozhodování nebo profilování.


 
NOVÉ:

 
Hilpress UPDATE
-

E-Katalog k listování

Elektrické krabice

-
Hilpress ImageBook!
-
-