NOWY:

 

SKLEP INTERNETOWY
WejdĽ tu 👈

Hilpress UPDATE

-

Katalog

-

 

Obudowy PDF Katalog

-

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-


Service 
Ochrona Danych
Wklej do faworytów
Przegląd drukowania

OCHRONA DANYCH

Deklaracja ochrony danych

Cieszymy siê, że okazali Państwo swoje zainteresowanie nasz± Firm±. Dla Firmy Hilpress GmbH ochrona danych jest niezwykle ważna. Użytkowanie strony internetowej Firmy Hilpress GmbH jest zasadniczo możliwe bez konieczno¶ci udostêpniania danych osobowych. Jednakże z chwil± gdy podmiot danych ma zamiar skorzystać ze szczególnych usług naszej strony internetowej, może okazać siê konieczne przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych okaże siê konieczne i nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, to generalnie podmiot danych proszony jest o udzielenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych np. nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu danej osoby, przebiega zawsze zgodnie z Rozporz±dzeniem o ochronie danych osobowych i zgodnie z obowi±zuj±cymi w stosunku do Firmy Hilpress GmbH postanowieniami o ochronie danych osobowych danego Landu. Za po¶rednictwem niniejszej deklaracji o ochronie danych nasze przedsiêbiorstwo chce poinformować opiniê publiczn± o sposobie, zakresie i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W dalszym ci±gu podmioty danych, których dotycz± dane osobowe, zostan± poinformowane za po¶rednictwem niniejszej deklaracji o ochronie danych oraz o przysługuj±cych im prawach.

Firma Hilpress GmbH podjêła liczne działania w celu zapewnienia możliwie jak najbardziej szczelnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za po¶rednictwem niniejszej strony internetowej. Mimo tego transfery danych wynikaj±ce z wła¶ciwo¶ci internetu mog± zasadniczo wykazywać pewne nieszczelno¶ci systemu bezpieczeństwa danych, co uniemożliwia zapewnienie absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dotycz± dane osobowe, może w dowolny sposób przekazać nam swoje dane osobowe drogami alternatywnymi, np. telefonicznie.

1. Obja¶nienia pojêć

Deklaracja ochrony danych firmy Hilpress GmbH opiera siê na pojêciach, które były używane w prawodawstwie (Dyrektywach i Rozporz±dzeniach) Unii Europejskiej przy przyjmowaniu Ogólnego Rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja o ochrony danych ma być po prostu czytelna i zrozumiała zarówno dla ogółu jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcieliby¶my na wstêpie wyja¶nić użyte pojêcia.

W niniejszej deklaracji ochrony danych używamy m.in. nastêpuj±cych pojêć:

a) Dane osobowe

Danymi osobowymi s± wszystkie informacje, które dotycz± zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (zwanej dalej „dan± osob±”). Osob± identyfikowaln± jest osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana, bezpo¶rednio lub po¶rednio, w szczególno¶ci poprzez odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotycz±cych miejsca pobytu, identyfikacji online lub do jednej lub kilku cech, które s± wyrazem tożsamo¶ci fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturowej lub socjalnej tej osoby.

b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda osoba fizyczna, która jest zidentyfikowana lub identyfikowalna, której dane osobowe przetwarzane s± przez podmiot przetwarzaj±cy.

c) Przetwarzanie danych

Przez przetwarzanie danych rozumie siê każde automatyczne postêpowanie, przebiegaj±ce z pomoc± lub bez, lub każdy zespół działań w powi±zaniu z danymi osobowymi, taki jak: pozyskiwanie danych, organizacja, porz±dkowanie, gromadzenie, dopasowywanie lub zmiana, odczytywanie, odpytywanie, użytkowanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inn± formê dostarczenia, porównanie lub powi±zanie, ograniczenie, usuniêcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zgromadzonych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszło¶ci.

e) Profilowanie

Profilowanie to rodzaj każdego automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że dane osobowe, które dotycz± okre¶lonych aspektów osobistych odpowiadaj±cych konkretnej osobie fizycznej, s± oceniane, w szczególno¶ci, pod k±tem analizy i przewidywania takich aspektów osobistych jak charakter pracy zawodowej, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, osobiste upodobania, zainteresowania, wiarygodno¶ć, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu danej osoby fizycznej.

f) Nadawanie pseudonimu

Nadawanie pseudonimu polega na przetwarzaniu danych osobowych w sposób, w który dane osobowe, bez dostêpu do informacji uzupełniaj±cych, nie mog± być przyporz±dkowane konkretnej osobie, tak długo jak te dodatkowe informacje przechowywane s± oddzielnie oraz podlegaj± technicznym i organizacyjnym ¶rodkom bezpieczeństwa, które gwarantuj± że te dane osobowe nie s± przypisywane zidentyfikowanej b±dĽ identyfikowalnej osobie fizycznej.

g) Osoba odpowiedzialna lub podmiot przetwarzaj±cy

Osoba odpowiedzialna lub podmiot przetwarzaj±cy to osoba fizyczna lub prawna, urz±d, agencja lub inny organ, które samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduj± o celach i ¶rodkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i ¶rodki dotycz±ce przetwarzania danych s± wskazane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich Unii Europejskiej, to osoba odpowiedzialna wzglêdnie okre¶lone kryteria jej powołania mog± być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem krajów członkowskich.

h) Administrator

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, urz±d, agencja lub inny organ, które przetwarzaj± dane osobowe na zlecenie podmiotu przetwarzaj±cego.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urz±d, agencja lub inny organ, której udostêpniono dane osobowe, niezależnie od tego czy dotyczy to w ich przypadku osoby trzeciej czy nie. Urzêdy, które w ramach okre¶lonych zadań dochodzeniowych, zgodnie z prawem unijnym lub prawem obowi±zuj±cym w krajach członkowskich, otrzymuj± dane osobowe, nie s± w tym przypadku odbiorc±.

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia jest osob± fizyczn± lub prawn±, urzêdem, agencj± lub innym organem za wyj±tkiem danej osoby, której dotycz± dane, osoby odpowiedzialnej, administratora i osób, które s± bezpo¶rednio upoważnione przez osobê odpowiedzialn± lub administratora do przetwarzania danych osobowych.

k) Udzielenie zgody

Udzielenie zgody to każde o¶wiadczenie woli danej osoby, przekazane w danym przypadku w komunikatywny sposób i niedwuznacznie, w formie o¶wiadczenia lub w drodze wyraĽnego działania potwierdzaj±cego, w którym dana osoba daje do zrozumienia, że zgadza siê na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwisko i adres podmiotu przetwarzaj±cego

Podmiotem przetwarzaj±cym, w rozumieniu Ogólnej ustawy o ochronie danych osobowych, pozostałych praw o ochronie danych, obowi±zuj±cych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych postanowień o charakterze prawnym dotycz±cych ochrony danych jest:
Hilpress GmbH
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Niemcy
Tel.: +49-(0)40-538092-30
e-mail: info@hilpress.de
Website: www.hilpress.com

3. Ciasteczka

Strony internetowe firmy Hilpress GmbH używaj± ciasteczek. Ciasteczka s± plikami tekstowymi, które za po¶rednictwem przegl±darki internetowej s± odkładane i przechowywane w systemie komputera.
Liczne strony internetowe i serwery używaj± ciasteczek. Wiele ciasteczek zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym identyfikatorem ciasteczek. Składa siê z ci±gu znaków, poprzez które strony internetowe i serwery mog± być przyporz±dkowane konkretnej przegl±darce internetowej, w której zostały zapisane ciasteczka. Umożliwia to odwiedzanym stronom i serwerom odróżnienie indywidualnej przegl±darki danej osoby od innych przegl±darek internetowych, które zawieraj± inne ciasteczka. Okre¶lona przegl±darka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana poprzez Cookie-ID.

Poprzez zastosowanie ciasteczek firma Hilpress GmbH oddaje do dyspozycji użytkownikom tej strony internetowej przyjazne dla nich usługi, co nie byłoby możliwe bez udziału ciasteczek.

Za po¶rednictwem ciasteczek, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mog± być optymalizowane pod katem użytkownika. Ciasteczka umożliwiaj± nam, jak już wspominali¶my, ponownie rozpoznać naszych użytkowników. Celem ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkowania naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który używa ciasteczek, nie musi np. za każdym razem wprowadzać swoich danych dostêpu, ponieważ przejmuj± to strona internetowa i ciasteczka znajduj±ce siê w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest ciasteczko w koszyku sklepu internetowego. Za po¶rednictwem ciasteczka sklep internetowy zapamiêtuje artykuł, który klient wrzucił do koszyka.

Dana osoba może w każdej chwili zablokować używanie ciasteczek przez nasz± stronê internetow± za po¶rednictwem odpowiedniego ustawienia używanej przegl±darki internetowej i dziêki temu trwale sprzeciwić siê ich stosowaniu. Prócz tego już użyte ciasteczka mog± w każdej chwili zostać usuniête przez przegl±darkê internetow± lub inne oprogramowanie. Jest to możliwe we wszystkich dostêpnych przegl±darkach internetowych. W przypadku dezaktywacji ciasteczek w używanej przez dan± osobê przegl±darce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej s± w tych okoliczno¶ciach w pełni wykorzystywane.

4. Zapis ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy Hilpress GmbH, przy każdym wywołaniu strony internetowej przez dan± osobê lub przez automatyczny system każdorazowo gromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje s± zapisywane w Log files serwera. Gromadzone mog± być (1) użytkowane typy i wersje przegl±darek, (2) system operacyjny użytkowany przez dostêpny system, (3) strona internetowa, z której dostêpny system dociera do naszej strony internetowej (tzw. adres referuj±cy), (4) podstrony internetowe, które poprzez dostêpny system s± kierowane na nasz± stronê internetow±, (5) data i godzina wywołania strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych dostêpnego systemu i (8) pozostałe tego typu dane i informacje, które służ± bezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informacyjno-technologiczne.

Użytkuj±c te ogólne dane i informacje, firma Hilpress GmbH nie wyci±ga żadnych wniosków w stosunku do danej osoby. Te informacje s± bardziej potrzebne, aby (1) w prawidłowy sposób dostarczyć tre¶ci naszej strony internetowej, (2) zoptymalizować dla strony internetowej tre¶ci i reklamê, (3) zapewnić trwało¶ć funkcjonowania naszych systemów informacyjno-technologicznych i techniki naszej strony internetowej, jak też (4) aby móc dostarczyć niezbêdne informacje organom ¶cigania w przypadku cyberataku. Te anonimowo pozyskane dane i informacje s± przez firmê Hilpress GmbH z jednej strony oceniane pod wzglêdem statystycznym, a w dalszej kolejno¶ci pod wzglêdem celowo¶ci, aby podnie¶ć poziom ochrony i bezpieczeństwa danych i w ostatecznym rozrachunku zapewnić zoptymalizowany poziom ochrony dla przetwarzanych przez nas danych. Anonimowe dane Server-Log files s± zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez dan± osobê.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Dana osoba ma możliwo¶ć rejestracji na stronie internetowej podmiotu przetwarzaj±cego, po podaniu swoich danych osobowych. Które dane osobowe przekazywane s± podmiotowi przetwarzaj±cemu okazuje siê z aktualnej maski wprowadzaj±cej, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe udostêpnione przez dan± osobê s± pobierane i przechowywane jedynie do użytku wewnêtrznego, jak też dla podmiotu przetwarzaj±cego i własnych celów. Podmiot przetwarzaj±cy może zainicjować przekazanie danych jednemu lub wiêcej administratorom, np. przedsiêbiorstwu zajmuj±cemu siê dostawami przesyłek, który tak samo używa tych danych osobowych jedynie wewnêtrznie, co dotyczy podmiotu przetwarzaj±cego.

Poprzez rejestracjê na stronie internetowej podmiotu przetwarzaj±cego zapisany zostanie adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcê usług internetowych (Internet-Service-Provider — ISP) oraz data i godzina rejestracji. Przechowujemy te dane dlatego, że tylko w taki sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług. Dane te w razie potrzeby umożliwiaj± wyja¶nienie popełnionych przestêpstw. O ile wymagane jest przechowywanie tych danych dla zabezpieczenia podmiotu przetwarzaj±cego. Dane te zasadniczo nie s± przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie wystêpuje obowi±zek prawny przekazania lub jeżeli przekazanie danych nie służy ¶ciganiu przestêpstwa.

Rejestracja danej osoby pod warunkiem dobrowolnego przekazania przez ni± danych osobowych służy podmiotowi przetwarzaj±cemu do zaoferowania danej osobie tre¶ci lub usług, które z uwagi na naturê rzeczy mog± zostać zaoferowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom Osoby zarejestrowane mog± zgodnie ze swoj± wol±, w każdej chwili udostêpnione przez siebie dane osobowe zmienić lub całkowicie usun±ć z zasobów danych podmiotu przetwarzaj±cego.

Podmiot przetwarzaj±cy udziela danej osobie w każdej chwili informacji o tym, jakie dotycz±ce jej dane osobowe s± przechowywane. Nastêpnie podmiot przetwarzaj±cy koryguje lub usuwa dane na życzenie lub wskazówkê danej osoby, o ile obowi±zek przechowywania dokumentów nie wymaga inaczej. Wymieniony w niniejszej deklaracji z nazwy przedstawiciel ds. ochrony danych i wszyscy pracownicy podmiotu przetwarzaj±cego s± do dyspozycji danej osoby w tym wzglêdzie jako osoby do kontaktu.

6. Abonament naszego biuletynu informacyjnego

Na stronie internetowej firmy Hilpress GmbH, użytkownik ma możliwo¶ć subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego. Z aktualnej maski wprowadzaj±cej można odczytać, które dane osobowe przekazywane s± podmiotowi przetwarzaj±cemu przy zamówieniu biuletynu informacyjnego.

Hilpress GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach Firmy regularnie, za po¶rednictwem biuletynu informacyjnego. Biuletyn informacyjny naszej Firmy może zasadniczo zostać udostêpniony danej osobie jeżeli (1) dysponuje ona aktualnym adresem poczty elektronicznej i (2) zasubskrybuje biuletyn informacyjny. Do danej osoby, która po raz pierwszy zasubskrybuje biuletyn informacyjny, ze wzglêdów prawnych zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej mail potwierdzaj±cy z postêpowaniem Double-Opt-In. Ten e-mail potwierdzaj±cy służy sprawdzeniu, czy wła¶ciciel adresu mailowego autoryzował otrzymywanie biuletynu informacyjnego jako dana osoba.

Przy subskrypcji na biuletyn informacyjny zapisujemy nadany przez dostawcê usług internetowych adres IP danej osoby, system komputerowy użytkowany w chwili zapisywania siê oraz datê i godzinê dokonania zapisu. Pozyskanie tych danych jest wymagane, aby można było w póĽniejszym czasie odtworzyć (możliwe) nadużycie adresu poczty elektronicznej danej osoby i służy dlatego prawnemu zabezpieczeniu podmiotu przetwarzaj±cego.

Pozyskane w ramach zapisania siê na biuletyn informacyjny dane osobowe używane s± jedynie w celu przesyłania naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu za po¶rednictwem poczty elektronicznej mog± być informowani, o ile jest to konieczne do rozpowszechniania usługi biuletynu lub zwi±zanej z tym rejestracji, jak np. w przypadku zmian ofert biuletynu lub w przypadku zmiany sytuacji technicznych. Pozyskane w ramach usługi biuletynu informacyjnego dane osobowe nie s± przekazywane dalej osobom trzecim. Abonament naszego biuletynu informacyjnego może w każdej chwili zostać wypowiedziany przez dan± osobê. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której dana osoba nam udzieliła dla umożliwienia przesyłania biuletynu informacyjnego, może w każdej chwili zostać odwołana. W tym celu w każdym biuletynie informacyjnym znajduje siê link pod którym istnieje możliwo¶ć odwołania udzielonej zgody. Ponadto istnieje w każdej chwili możliwo¶ć rezygnacji z otrzymywania biuletynu, bezpo¶rednio na stronie internetowej podmiotu przetwarzaj±cego lub poprzez przekazanie tej informacji podmiotowi przetwarzaj±cemu w inny sposób.

7. ¦ledzenie biuletynu informacyjnego

Biuletyny informacyjne Hilpress GmbH zawieraj± tzw. tracking bug. Tracking bug jest miniaturow± grafik±, która stanowi integraln± czê¶ć wiadomo¶ci elektronicznej i jest przesyłana w formacie HTML, w celu umożliwienia rejestracji i analizy plików dziennika (Log file). Poprzez to możliwa jest statystyczna ocena skuteczno¶ci lub jej braku w prowadzeniu kampanii marketingowej online. Na podstawie Tracking bug firma Hilpress GmbH może dowiedzieć siê, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomo¶ć elektroniczn± i które linki zawarte w tej wiadomo¶ci zostały wywołane.

Takie dane osobowe pozyskane poprzez Tracking bugs znajduj±ce siê w biuletynie informacyjnym, s± przechowywane i oceniane przez podmiot przetwarzaj±cy, w celu optymalizacji dystrybucji biuletynu informacyjnego oraz jeszcze lepszego dopasowania tre¶ci przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Niniejsze dane osobowe nie zostan± ujawnione osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, w każdej chwili maj± prawo do odwołania udzielonej za po¶rednictwem postêpowania Double-Opt-In odrêbnej deklaracji zgody w tym zakresie. Po odwołaniu dane osobowe dotycz±ce tych osób zostan± usuniête z bazy danych do przetwarzania przez odpowiedniego pracownika. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu informacyjnego automatycznie oznacza dla firmy Hilpress GmbH odwołanie zgody.

8. Możliwo¶ć kontaktu za po¶rednictwem strony internetowej

W zwi±zku z przepisami prawa niniejsza strona internetowa firmy Hilpress GmbH zawiera dane, które umożliwiaj± szybki kontakt elektroniczny z nasz± Firm±, jak też możliwo¶ć bezpo¶redniego komunikowania siê z nami, m.in. adres ogólny tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Gdy dana osoba nawi±że kontakt mailowy z odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za po¶rednictwem formularza kontaktowego, dane tej osoby (przekazane za po¶rednictwem wspomnianego formularza) zostan± automatycznie zapisane. Takie dane, przekazane dobrowolnie przez dan± osobê administratorowi odpowiedzialnemu za ich przetwarzanie, zostan± zapisane w celu ich przetwarzania lub nawi±zania kontaktu z dan± osob±. Niniejsze dane osobowe nie zostan± ujawnione osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Podmiot przetwarzaj±cy przetwarza i przechowuje dane osobowe danej osoby tylko przez okres konieczny do osi±gniêcia celu przechowywania lub o ile zostało to przewidziane przez prawodawstwo unijne (dyrektywy i rozporz±dzenia) lub innego prawodawcê w ustawach lub przepisach, którym podlega podmiot przetwarzaj±cy.
Jeżeli wygasa cel przechowywania lub termin przechowywania wymagany prawodawstwem unijnym (dyrektywy i rozporz±dzenia) lub przez innych wiarygodnych prawodawców, to dane osobowe zostan± rutynowo i zgodnie z przepisami prawnymi zablokowane i usuniête.

10. Prawa danej osoby

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba ma zagwarantowane przez prawodawcê unijnego (dyrektywy i rozporz±dzenia) prawo, aby wymagać od podmiotu przetwarzaj±cego wysłania potwierdzenia dotycz±cego przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli dana osoba chce otrzymać takie potwierdzenie, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzaj±cego.

b) Prawo do informacji

Każda osoba ma zagwarantowane przez prawodawcê unijnego (dyrektywy i rozporz±dzenia) prawo, aby wymagać od podmiotu przetwarzaj±cego otrzymania nieodpłatnie informacji dotycz±cych swoich przechowywanych danych osobowych oraz kopiê tych informacji. Ponadto prawodawca europejski (dyrektywy i rozporz±dzenia) zapewnił danej osobie, której dotycz± te dane dostêp do nastêpuj±cych informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych do przetwarzania;
 • odbiorca lub kategorie odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe lub w dalszym ci±gu korzysta z ich udostêpnienia, w szczególno¶ci jeżeli dotyczy to odbiorców w krajach trzeciego ¶wiata lub z organizacji miêdzynarodowych;
 • w miarê możliwo¶ci — planowany okres przechowywania, a je¶li nie jest to możliwe, należy podać kryteria ustalania długo¶ci okresu przechowywania;
 • czy istnieje prawo do ż±dania od administratora korekty lub usuniêcia danych osobowych dotycz±cych danej osoby lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobê odpowiedzialn± lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • czy istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  jeżeli dane osobowe nie s± pobierane od danej osoby: wszystkie bêd±ce w dyspozycji informacje dotycz±ce pochodzenia danych;
 • czy stosuje siê automatyczne podejmowanie decyzji ł±cznie z profilowaniem, zgodnie z art.22 ust. 1 i 4 RODO i — przynajmniej w tych przypadkach — istotnych informacji o zastosowanej logice, jak też zasiêgu i zamierzonym wpływie takiego rodzaju przetwarzania dla danej osoby.

Ponadto, danej osobie, której dotycz± dane przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim lub organizacjom miêdzynarodowym. W przypadku gdyby tak było, danej osobie, której dotycz± dane, przysługuje nadto prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach w zwi±zku z przekazaniem danych.

Jeżeli dana osoba chce skorzystać ze swojego prawa do uzyskania informacji, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzaj±cego.

c) Prawo do korekty

Każda osoba, której dane osobowe s± przetwarzane ma prawo, zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporz±dzeń, wymagać bezzwłocznej korekty nieprawidłowych dotycz±cych jej danych osobowych. Ponadto danej osobie przysługuje prawo wymagać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także za po¶rednictwem uzupełniaj±cego o¶wiadczenia, z uwzglêdnieniem cele przetwarzania.

Jeżeli dana osoba chce otrzymać takie potwierdzenie, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzaj±cego.

d) Prawo do usuniêcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe s± przetwarzane ma zagwarantowane przez prawodawstwo europejskie w postaci dyrektyw i rozporz±dzeń, prawo aby wymagać od osoby odpowiedzialnej bezzwłocznego usuniêcia przetwarzanych danych osobowych, o ile wyst±pi jeden z nastêpuj±cych powodów i jeżeli przetwarzanie danych nie jest wymagane:

 • Dane osobowe zostały pozyskane dla takich celów, dla których nie s± one już konieczne, lub zostały przetworzone w inny sposób.
 • Dana osoba odwołuje swoj± zgodê, na której opierało siê przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO, i w ten sposób brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Dana osoba wnosi sprzeciw, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych nadrzêdnych, uzasadnionych powodów do ich przetwarzania lub dana osoba wnosi sprzeciw, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, wobec przetwarzania danych.
 • Dane osobowe zostały przetworzone nieprawidłowo.
 • Usuniêcie danych osobowych jest wymagane prawem unijnym, w zwi±zku z wypełnieniem zobowi±zania prawnego, lub prawem państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.
 • Dane osobowe zostały pobrane w zwi±zku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust.1 RODO.

Z chwil± gdy wystêpuje jeden z wymienionych powyżej przypadków i dana osoba, której dotycz± dane osobowe przechowywane w firmie Hilpress GmbH, chciałaby je usun±ć, może ona w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzaj±cego. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje bezzwłocznie rozpoczêcie procedury usuwania danych.

Jeżeli dane osobowe zostały ujawnione przez Hilpress GmbH i nasza Firma ma obowi±zek jako odpowiedzialna za usuniêcie danych osobowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to Hilpress GmbH podejmuje odpowiednie działania, także natury technicznej, z uwzglêdnieniem dostêpnych technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzaj±cych, które przetwarzaj± ujawnione dane, że podmiot danych zaż±dał od tych innych podmiotów przetwarzaj±cych usuniêcia wszelkich linków do jego danych osobowych, kopii lub replikacji danych, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje w danym przypadku konieczne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dane s± przetwarzane, przysługuje prawo, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporz±dzeń Unii Europejskiej, do wymagania od podmiotu przetwarzaj±cego ograniczenia przetwarzania danych, w nastêpuj±cych przypadkach:

 • Poprawno¶ć danych osobowych jest kwestionowana przez dan± osobê, której dane s± przetwarzane, przynajmniej na okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawno¶ci danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, dana osoba, której dotycz± dane, odmawia ich usuniêcia i ż±da w zamian ograniczenia użytkowania jej danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, ale danej osobie, której one dotycz± s± one konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Dana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust 1 RODO, i nie zostało jeszcze rozstrzygniête, czy uzasadnione podstawy osoby odpowiedzialnej przeważ± te, które zostały podane przez podmiot danych.

Z chwil± gdy wystêpuje jeden z wymienionych powyżej przypadków i dana osoba, której dotycz± dane osobowe przechowywane w firmie Hilpress GmbH, chciałaby je ograniczyć ich przetwarzanie, może ona w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzaj±cego. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo podmiotu danych do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane osobowe s± przetwarzane, przysługuje prawo, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporz±dzeń Unii Europejskiej, które zostało oddane do dyspozycji danej osobie, której dotycz± dane osobowe, do otrzymania danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i nadaj±cym siê do automatycznego przetwarzania formacie. Przysługuje jej także prawo przekazania tych danych za po¶rednictwem osoby odpowiedzialnej, której te dane zostały przekazane, innej osobie odpowiedzialnej, bez jakichkolwiek przeszkód, o ile przetwarzanie tych danych osobowych oparte jest na udzieleniu zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO lub na umowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO i przetwarzanie danych prowadzone jest za po¶rednictwem automatycznego postêpowania, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub nie wi±że siê z wykonaniem władzy publicznej, które zostało przekazane do realizacji osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Ponadto danej osobie, której dane dotycz±, przy realizacji swojego prawa do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, przysługuje prawo do przeniesienia jej danych osobowych przez obecny podmiot przetwarzaj±cy do innego podmiotu, jeżeli jest to możliwe technicznie jeżeli z tego powodu nie zostan± naruszone prawa i wolno¶ci innych osób.

Przy dochodzeniu prawa do przeniesienia danych, podmiot danych może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych wyznaczonego przez firmê Hilpress GmbH lub do innego pracownika.

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Każdej osobie, której dane osobowe s± przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu, na mocy art. 6 ust. 1 lit. E RODO, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporz±dzeń Unii Europejskiej, z powodów wynikaj±cych z jej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania prowadzonego na mocy tych postanowień.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, firma Hilpress GmbH zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy dowie¶ć konieczno¶ci zastosowania ochronnych działań w stosunku do przetwarzania danych, które s± nadrzêdne w stosunku do interesów, praw i wolno¶ci podmiotu danych lub jeżeli przetwarzanie danych służy ustalenia, wykonania i ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli firma Hilpress GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpo¶redniego, to podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach prowadzenia takiej formy marketingu. Dotyczy to również profilowania, jeżeli jest powi±zane z tak± form± marketingu bezpo¶redniego. Gdy podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez Hilpress GmbH danych do celów marketingu bezpo¶redniego, firma Hilpress GmbH zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

Dodatkowo podmiot danych ma prawo, z powodów, które wynikaj± z jego szczególnej sytuacji, wnie¶ć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które dokonywane s± przez Hilpress GmbH w celach naukowych, historyczno-naukowych lub statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie danych konieczne jest do realizacji zadania leż±cego w interesie publicznym.

Przy dochodzeniu prawa do wniesienia sprzeciwu, podmiot danych może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych wyznaczonego przez firmê Hilpress GmbH lub do innego pracownika. W zwi±zku z użytkowaniem przez służby społeczeństwa informacyjnego, bez uszczerbku dla Dyrektywy 2002/58/EG, podmiot danych może dowolnie wnie¶ć sprzeciw drog± automatyczn±, z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach inkl. profilowanie

Każda osoba, której dane osobowe s± przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporz±dzeń, do niepodlegania jedynie decyzji bazuj±cej na automatycznym przetwarzaniu danych — wł±czaj±c w to profilowanie, które wywołuje skutki prawne dotycz±ce tej osoby b±dĽ w podobny sposób znacz±co na ni± wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy pomiêdzy dan± osoba i administratorem, lub (2) na podstawie przepisów prawnych Unia lub kraje członkowskie, którym podlega administrator, jest dopuszczalna i te przepisy prawne zawieraj± odpowiednie ¶rodki do ochrony praw i wolno¶ci jak też uzasadnionych interesów danej osoby lub (3) wynika z jednoznacznego udzielenia zgody przez dan± osobê.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy pomiêdzy dan± osob± a administratorem lub (2) wynika z jednoznacznie udzielonej zgody przez dan± osobê, firma Hilpress GmbH podejmuje odpowiednie ¶rodki dla ochrony praw i wolno¶ci jak też uzasadnionych interesów danej osoby, do których należ± co najmniej: prawo do decyzji w sprawie interwencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia swojego stanowiska i do wniesienia skargi na decyzjê.

Jeżeli dana osoba, której dotycz± dane osobowe, chce skorzystać z prawa odno¶nie automatycznych decyzji, może siê w każdej chwili zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych lub do innego pracownika administratora.

i) Prawo do odwołania prawnej zgody ochrony danych

Każda osoba, której dane osobowe s± przetwarzane ma prawo, zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporz±dzeń, w każdej chwili odwołać udzielon± zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli dana osoba, której dotycz± dane osobowe, chce skorzystać z prawa odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może siê w każdej chwili zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych lub do innego pracownika administratora.

11. Ochrona danych w przypadku zgłaszania kandydatów lub procedury zgłaszania kandydatów

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe kandydatów w celach realizacji postêpowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych może być prowadzone drog± elektroniczn±. Ma to miejsce w przypadku gdy kandydat przekaże administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drog± elektroniczn±, np. za po¶rednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej, na znajduj±cym siê tam formularzu aplikacyjnym. Jeżeli zostanie zawarta umowa o zatrudnienie z kandydatem, to przekazane przez niego dane zostan± zachowane w celu realizacji stosunku pracy z poszanowaniem przepisów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o zatrudnienie z kandydatem, to dokumenty aplikacyjne zostan± automatycznie usuniête w terminie dwóch miesiêcy po podaniu do wiadomo¶ci decyzji o odmowie przyjêcia do pracy, jeżeli nie wystêpuj± żadne inne uzasadnione interesu administratora. Inny uzasadnionym interesem w tym sensie jest np. obowi±zek przeprowadzenia postêpowania dowodowego według ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla naszego przedsiêbiorstwa w kwestii postêpowań przetwarzania danych, w których wymagamy udzielenia zgody dotycz±cej przetwarzania w okre¶lonym celu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stron± jest dana osoba, jak to ma np. miejsce w przypadku w postêpowania dotycz±cego przetwarzania danych, które konieczne jest dla dostarczenia towarów lub wykonania innych usług lub ¶wiadczenia wzajemnego, to przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi siê do takich postêpowań przetwarzania danych, które konieczne s± do przeprowadzenia przedumownych działań, takich np. jak zapytania ofertowe dotycz±ce naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiêbiorstwo podlega obowi±zkowi prawnemu, w którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, jak np. wypełnienie obowi±zków podatkowych, to przetwarzanie danych bazuje na art. 6 I lit. c RODO. Bardzo rzadko konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce, gdyby osoba odwiedzaj±ca nasz± firmê zraniła siê i w nastêpstwie tego wyst±piłaby konieczno¶ć przekazania jej nazwiska, wieku, danych ubezpieczeniowych lub innych ważnych życiowo informacji lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa siê na bazie art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie postêpowania przetwarzania danych mogłyby siê odbywać na bazie art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazuj± postêpowania przetwarzania danych, które nie s± ujête w żadnej, z wymienionych powyżej, podstawie prawnej: jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane dla ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiêbiorstwa lub osoby trzeciej, jeżeli interesy, prawa i wolno¶ci podstawowe danej osoby nie przeważaj±. Dopuszczamy w szczególno¶ci stosowanie takich postêpowań przetwarzania danych, ponieważ wspominane były przez prawodawcê europejskiego. Europejski prawodawca stwierdził, że można by przyj±ć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Uzasadnione interesy wobec przetwarzania danych, które ¶ledzone s± przez administratora lub osobê trzeci±.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych bazuje na art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesie jest prowadzenie naszej działalno¶ci biznesowej maj±c na wzglêdzie dobro naszych pracowników i udziałowców.

14. Czas, przez który przechowywane s± dane osobowe

Kryterium długo¶ci czasu przechowywania danych osobowych jest okre¶lony prawnie okres przechowywania. Po upłyniêciu czasu przechowywania, odpowiednie dane zostan± w sposób rutynowy usuniête, jeżeli nie s± one dłużej konieczne do wypełnienia zobowi±zań wynikaj±cych z umowy lub zawarcia umowy

15. Przepisy prawne lub umowne do udostêpnienia danych osobowych; Wymagalno¶ć dotycz±ca podpisania umowy; zobowi±zanie danej osoby do udostêpnienia danych osobowych; możliwe nastêpstwa nieudostêpnienia danych

Niniejszym informujemy, że udostêpnienie danych osobowych jest czê¶ciowo wymagana prawnie (np. przepisami podatkowymi) lub może okazać siê konieczne z punktu widzenia uregulowań umownych (np. dane stron umowy). Przy podpisywaniu umowy może wyst±pić konieczno¶ć udostêpnienia nam przez dan± osobê swoich danych osobowych, które musz± być przez nas dalej przetwarzane. Przykładowo dana osoba jest zobowi±zana udostêpnić nam swoje dane osobowe, jeżeli zawiera z nami umowê. W przypadku nieudostêpnienia danych osobowych umowa z dan± osob± nie może zostać zawarta. Przed udostêpnieniem swoich danych osobowych dana osoba musi zwrócić siê do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych. Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych obja¶ni danej osobie w konkretnym przypadku, czy udostêpnienie przez ni± danych osobowych wymagane jest prawnie czy umownie lub czy konieczne jest do zawarcia umowy, czy istnieje obowi±zek udostêpnienia danych osobowych i jakie mog± być skutki ich nieudostêpnienia.

16. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako ¶wiadome odpowiedzialno¶ci przedsiêbiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.


 
NOWY:

 

SKLEP INTERNETOWY
WejdĽ tu 👈

Hilpress UPDATE

-

Katalog

-

 

Obudowy PDF Katalog

-

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-