NOVÉ:

Hilpress UPDATE
 -
E-Paper Katalóg
-
Elektr. krabice
-
Hilpress ImageBook!
-

-

 


Service 
Ochrana Udajov
K obľúbeným
Náhľad tlače

OCHRANA UDAJOV

Vyhlásenie o ochrane údajov

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má mimoriadne vysokú prioritu pre vedenie podniku Hilpress GmbH. Používanie internetových stránok spol. Hilpress GmbH je v zásade možné aj bez uvedenia osobných údajov. Ak by však príslušná osoba chcela využiť mimoriadne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, môže byť v takomto prípade potrebné aj spracovanie osobných údajov. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a pre takéto spracovanie neexistuje žiadny zákonný podklad, vo všeobecnosti si vyžiadame súhlas osoby, ktorej sa to týka.

Spracovanie osobných údajov, napr. mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla príslušnej osoby, sa uskutočòuje vždy v súlade so základným nariadením o ochrane údajov a v zhode so špecifickými nariadeniami o ochrane údajov platnými pre krajinu pôsobnosti spoločnosti Hilpress GmbH. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať verejnosť o druhu, rozsahu a účele nami zozbieraných, používaných a spracovávaných osobných údajov. Ďalej budú pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov príslušným osobám objasnené práva, ktoré im prináležia.

Hilpress GmbH zaviedla do spracovania prostredníctvom zodpovedných osôb mnohé technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila podľa možnosti kompletná ochrana osobných údajov, ktoré sú spracúvané prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu môže prenos dát cez internet v podstate vykazovať určité medzery v bezpečnosti, takže absolútnu ochranu dát nie je možné zaručiť. Z tohto dôvodu závisí od každej osoby, ktorej sa to týka, či nám poskytne osobné údaje aj alternatívnymi cestami, napr. telefonicky.

1. Definície pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov spol. Hilpress GmbH sa opiera o pojmy, ktoré boli použité prostredníctvom európskych tvorcov smerníc a noriem pri vydaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Naše vyhlásenie o ochrane údajov má byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné nielen pre verejnosť, ale aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sa to zabezpečilo, chceli by sme vám najprv vysvetliť použité pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iných aj nasledujúce pojmy:

a) Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutej osoby“). Za identifikovateľnú fyzickú osobu je považovaná tá osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe priradenia k charakteristikám, akým je napr. meno, k identifikačnému číslu, k dátam o sídle, k online identifikácii alebo k jednému príp. viacerým osobitným charakteristikám, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané osobou zodpovednou za ich spracovanie.

c) Spracúvanie údajov

Spracúvanie údajov je každý proces uskutočnený pomocou automatizovaných operácií alebo bez nich, alebo každý sled procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporadúvanie, ukladanie, úprava a zmena, vyberanie, dopytovanie, využívanie, zverejòovanie prostredníctvom odovzdávania, šírenia alebo inej formy ich poskytnutia, porovnávanie alebo spájanie, obmedzovanie, vymazanie alebo zničenie.

d) Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania údajov je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

e) Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov dotknutej osoby, ktoré súvisia s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými záľubami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, miestom pobytu alebo pohybom.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie údajov

Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý rozhoduje samostatne alebo spoločne s inými o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracúvania stanovené prostredníctvom práva platného v Európskej únii alebo práva platného v členských štátoch, tak môže byť prevádzkovateľ príp. požiadavky na jeho menovanie stanovené na základe práva platného v Európskej únii alebo práva platného v členských krajinách.

h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje na príkaz prevádzkovateľa.

i) Príjemca

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorému budú poskytnuté osobné údaje bez ohľadu na to, či tu ide o tretiu stranu, alebo nie. Za príjemcu sa nepovažujú úrady, ktoré eventuálne dostávajú osobné údaje v rámci určitej zákazky na preskúmanie na základe práva platného v Európskej únii alebo práva platného v členských štátoch.

j) Tretia strana

Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, prevádzkovateľa, spracovateľa údajov alebo osôb, ktoré sú na základe priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracovávať osobné údaje.

k) Súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby v danom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, pomocou ktorého dotknutá osoba dáva najavo, že súhlasí so spracovaním príslušných osobných údajov.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení s charakterom právnej ochrany osobných údajov je:
Hilpress GmbH
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Nemecko
Tel.: +49-(0)40-538092-30
E-mail: info@hilpress.de
webová stránka: www.hilpress.com

3. Súbory cookie

Internetové stránky spol. Hilpress GmbH používajú súbory cookie. Cookie sú textové súbory, ktoré sa prostredníctvom internetového prehliadača ukladajú v počítači.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú tzv. ID cookie. Toto ID súboru cookie je jednoznačné poznávacie znamenie súborov cookie. Skladá sa zo sledu znakov, prostredníctvom ktorých možno internetovú stránku a server priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožní odlíšiť navštívené internetové stránky a servery, individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Určitý internetový prehliadač možno opätovne rozpoznať a identifikovať prostredníctvom jasného ID súboru cookie.

Použitím súborov cookie môže spol. Hilpress GmbH používateľom tejto internetovej stránky poskytnúť služby prijateľné pre používateľov, ktoré by bez použitia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súborov cookie sa môžu optimalizovať informácie a ponuky na našej internetovej stránke v zmysle používateľa. Cookie, ako už bolo spomenuté, nám umožòujú opätovne rozpoznať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto opätovného rozpoznania je uľahčenie používania našej internetovej stránky pre používateľov. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí napr. pri každej návšteve tejto internetovej stránky znovu zadávať svoje prístupové dáta, lebo túto úlohu prevezme internetová stránka a súbor cookie uložený v systéme počítača používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v online obchode. Online obchod si prostredníctvom súboru cookie zapamätá tovary, ktoré si zákazník vložil do virtuálneho košíka.

Dotknutá osoba môže nasadeniu súborov cookie prostredníctvom našej internetovej stránky kedykoľvek zabrániť pomocou príslušných nastavení používaného internetového prehliadača a vďaka tomu trvalo odoprieť použitie súborov cookie. Ďalej môžu byť už nasadené súbory cookie kedykoľvek prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov vymazané. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nasadenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, za istých okolností nebude možné v plnom rozsahu použiť všetky funkcie našej internetovej stránky.

4. Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spol. Hilpress GmbH pri každom vyvolaní tejto internetovej stránky prostredníctvom dotknutej osoby alebo automatizovaného systému zaznamenáva celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolového súboru servera. Zaznamenávané môžu byť (1) použité typy a verzie prehliadača, (2) prístupovým systémom používaný operačný systém, (3) internetová stránka, z ktorej sa prístupový systém dostal na našu internetovú stránku (tzv. sprostredkovateľ), (4) subwebové stránky, ktoré sú na našej internetovej stránke spúšťané prostredníctvom prístupového systému, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy.

Pri využívaní týchto všeobecných údajov a informácií spol. Hilpress GmbH nevyvodzuje žiadne závery vzhľadom na dotknutú osobu. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby (1) mohli byť správne poskytnuté obsahy našej internetovej stránky, (2) sa optimalizovali obsahy našej internetovej stránky ako aj reklamy, (3) sa zabezpečilo trvalé fungovanie našich informačno-technologických systémov a technológie našej internetovej stránky a aby (4) sa v prípade kybernetického útoku orgánom činným v trestnom konaní poskytli informácie potrebné na trestné stíhanie. Tieto anonymne zhromaždené údaje a informácie budú spol. Hilpress GmbH preto vyhodnotené na jednej strane štatisticky a ďalej s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa nakoniec zabezpečila optimálna úroveò ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom nás. Anonymné údaje protokolového súboru servera budú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej internetovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť sa zaregistrovať na internetovej stránke prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov prostredníctvom uvedenia osobných údajov. Ktoré osobné údaje budú pritom sprostredkované prevádzkovateľovi zodpovednému za spracúvanie údajov, vyplynie z príslušnej zadávacej masky, ktorá sa používa na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou budú zhromažďované a ukladané výhradne na interné použitie pri spracovaní u prevádzkovateľa a na vlastné účely. Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie dát môže podnietiť postúpenie údajov jednému alebo viacerým sprostredkovateľom, napr. poskytovateľovi balíkových služieb, ktorý osobné údaje využíva tak isto výhradne na interné účely, ktoré treba priradiť k prevádzkovateľovi zodpovednému za spracúvanie údajov.

Prostredníctvom registrácie na internetovej stránke prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov sa ďalej ukladá IP adresa, dátum ako aj čas registrácie, ktoré boli zadané dotknutej osobe poskytovateľom internetových služieb (ISP). Ukladanie týchto údajov sa uskutočòuje s predpokladom, že iba tak je možné zabrániť zneužitiu týchto služieb, a tieto údaje v prípade potreby umožnia objasniť spáchané trestné činy. Za predpokladu, že ukladanie týchto údajov je potrebné na zabezpečenie prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov. Postúpenie týchto údajov tretej strane sa v zásade neuskutoční, pokiaľ neexistuje žiadna zákonná povinnosť postúpenia dát alebo ak postúpenie dát neslúži na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným uvedením osobných údajov slúži prevádzkovateľovi zodpovednému za spracúvanie údajov na to, aby dotknutej osobe mohli byť poskytnuté obsahy a služby, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu veci ponúknuté iba zaregistrovaným používateľom. Registrované osoby majú možnosť osobné údaje zadané pri registrácii kedykoľvek zmeniť alebo ich nechať kompletne vymazať z databázy prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov.

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie údajov kedykoľvek na žiadosť poskytne každej dotknutej osobe informácie o tom, ktoré osobné údaje o dotknutej osobe sú uložené. Ďalej na žiadosť alebo upozornenie dotknutej osoby prevádzkovateľ opraví alebo vymaže osobné údaje, ak to nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými povinnosťami v súvislosti s archivovaním dát. Osoba poverená ochranou údajov, ktorá je menovite uvedená v tomto vyhlásení o ochrane údajov, a množstvo zamestnancov prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov sú dotknutej osobe v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktné osoby.

6. Odber nášho bulletinu

Na internetovej stránke spol. Hilpress GmbH je používateľovi poskytnutá možnosť objednať si odber informačného bulletinu našej spoločnosti. Ktoré osobné údaje treba pri objednávaní bulletinu poskytnúť prevádzkovateľovi zodpovednému za spracúvanie údajov, vyplynie zo zadávacej masky, ktorá sa na to používa.

Hilpress GmbH v pravidelných intervaloch informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného bulletinu o ponukách podniku. Informačný bulletin našej spoločnosti môže dotknutá osoba v zásade dostávať iba vtedy, keď (1) dotknutá osoba disponuje platnou e-mailovou adresou a (2) dotknutá osoba sa zaregistrovala na zasielanie informačného bulletinu. Na e-mailovú adresu prvýkrát zadanú dotknutou osobou na zasielanie bulletinu bude z právnych dôvodov zaslaný potvrdzujúci e-mail v procese double opt-in. Tento potvrdzovací e-mail slúži na preverenie, či je majiteľ e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizovaná na príjem bulletinu.

Pri prihlásení sa k odberu bulletinu ďalej uložíme IP adresu systému počítača používaného v čase prihlásenia dotknutou osobou zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP) ako aj dátum a čas prihlásenia. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné, aby sa mohlo (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby v neskoršej dobe vysledovať a preto slúži na právne zabezpečenie prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov.

Osobné údaje zhromaždené v rámci prihlasovania k odberu bulletinu budú použité výhradne na odoslanie nášho informačného bulletinu. Ďalej môžu byť odberatelia informačného bulletinu informovaní prostredníctvom e-mailu, pokiaľ je to potrebné pre prevádzku služby zasielania bulletinu alebo príslušnú registráciu, ak by to bolo možné v prípade zmien ponuky bulletinu alebo pri zmene technických daností. Poskytovanie osobných údajov, zhromaždených v rámci služby zasielania bulletinu, tretím stranám sa neuskutočòuje. Odber nášho bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Súhlas pri ukladaní osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na zasielanie informačného bulletinu, možno kedykoľvek odvolať. Na odvolanie súhlasu sa v každom bulletine nachádza príslušný odkaz (link). Ďalej existuje možnosť kedykoľvek odhlásiť odber bulletinu aj priamo na internetovej stránke prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov alebo to iným spôsobom oznámiť prevádzkovateľovi zodpovednému za spracúvanie údajov.

7. Sledovanie bulletinu

Informačné bulletiny spol. Hilpress GmbH obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do takých e-mailov, ktoré sú odosielané vo formáte HTML, aby sa umožnilo zaznamenanie protokolového súboru a analýza protokolového súboru. Vďaka tomu sa môže uskutočniť štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Pomocou vložených sledovacích pixlov dokáže spol. Hilpress GmbH rozpoznať, či a kedy bol daný e-mail zo strany dotknutej osoby otvorený a ktoré odkazy obsiahnuté v e-maile si dotknutá osoba vyvolala.

Takéto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixlov obsiahnutých v bulletinoch budú ukladané a vyhodnocované prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie údajov, aby sa zasielanie bulletinov optimalizovalo a obsah budúcich bulletinov sa mohol ešte lepšie prispôsobiť záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Dotknuté osoby sú stále oprávnené odvolať s tým súvisiace vyhlásenie o súhlase, odovzdané v procese double opt-in. Po odvolaní budú tieto osobné údaje prostredníctvom prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie údajov vymazané. Odhlásenie odberu bulletinu chápe spol. Hilpress GmbH automaticky ako zrušenie.

8. Možnosť nadviazania kontaktov prostredníctvom internetovej stránky

Internetová stránka spol. Hilpress GmbH obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožòujú rýchle nadviazanie elektronického kontaktu s našou spoločnosťou ako aj priamu komunikáciu s nami, čo obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba nadviaže kontakt s prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie údajov prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, budú osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou automaticky uložené. Takéto osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou prevádzkovateľovi na dobrovoľnej báze budú uložené na účely spracovania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobou. Neuskutoční sa žiadne postúpenie týchto osobných údajov tretím stranám.

9. Rutinné vymazanie a zablokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie údajov spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu uloženia dát, alebo ako to bolo stanovené prostredníctvom európskych tvorcov smerníc a noriem alebo iných zákonodarcov v zákonoch a predpisoch, ktorým podlieha prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

Ak zanikne účel ukladania údajov alebo uplynie lehota na ukladanie dát predpísaná prostredníctvom európskych tvorcov smerníc a noriem alebo iných zákonodarcov, budú osobné údaje rutinne a v súlade so zákonnými predpismi zablokované alebo vymazané.

10. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo priznané európskymi tvorcami smerníc a noriem požadovať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov potvrdenie o tom, či príslušné osobné údaje bude spracovávať. Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov.

b) Právo na informácie

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem, kedykoľvek dostať od prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov bezplatnú informáciu o osobných údajoch uložených k jeho osobe a jednu kópiu tejto informácie. Ďalej európski tvorcovia smerníc a noriem priznali dotknutej osobe právo na správu o nasledujúcich informáciách:

 • účely spracovania
 • kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje zverejnené alebo ešte len budú zverejnené, najmä pri príjemcoch v tretích krajinách alebo pri medzinárodných organizáciách
 • ak je to možné, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby
 • existencia práva na opravenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo práva na obmedzenie spracovania dát prostredníctvom prevádzkovateľa alebo práva na odmietnutie tohto spracovania
 • existencia práva podať sťažnosť na úrade dohľadu
 • ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode týchto údajov
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods.1 a 4 nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) a — aspoò v týchto prípadoch — presvedčivé informácie o zapojenej logike ako aj význame a vytýčených dopadoch takéhoto spracovania údajov na dotknutú osobu.

Ďalej má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či boli osobné údaje sprostredkované nejakej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to ten prípad, tak má dotknutá osoba okrem toho právo dostať informáciu o vhodných zárukách v súvislosti so sprostredkovaním údajov.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na informácie, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu dát

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem požadovať bezodkladné opravenie jeho nesprávnych osobných údajov. Ďalej dotknutej osobe prináleží právo so zohľadnením účelov spracovania dát požadovať doplnenie neúplných osobných údajov — aj pomocou doplnkového objasnenia.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na opravu dát, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť
na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov.

d) Právo na vymazanie (zabudnutie)

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem požadovať od prevádzkovateľa, aby boli osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, bezodkladne vymazané, pokiaľ existuje jeden z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ spracovanie údajov nie je potrebné:

 • Osobné údaje boli zhromažďované alebo spracované takým spôsobom a na také účely, ktoré už nie sú potrebné.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, o ktorý sa spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písmena a nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) alebo čl. 9 ods. 2 písmena a nariadenia DSGVO opiera, a chýba iný právny podklad na spracúvanie údajov.
 • Dotknutá osoba sa podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia DSGVO odvoláva proti spracúvaniu údajov a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracúvanie údajov, alebo dotknutá osoba sa odvoláva voči spracúvaniu údajov podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia DSGVO.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Vymazanie osobných údajov je potrebné kvôli splneniu právnej povinnosti v súlade s právom Európskej únie alebo právom členských štátov, ktorému podlieha prevádzkovateľ.
 • Osobné údaje boli zhromaždené vzhľadom na ponúkané služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia DSGVO.

Ak prichádza do úvahy jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba by chcela požiadať o vymazanie svojich osobných údajov uložených u spol. Hilpress GmbH, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec poverený ochranou údajov v spol. Hilpress GmbH alebo iný zamestnanec bude požiadaný, aby bol proces vymazávania uskutočnený bezodkladne.

Ak boli osobné údaje prostredníctvom spol. Hilpress GmbH zverejnené a náš podnik ako prevádzkovateľ je podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia DSGVO povinný osobné údaje vymazať, tak spol. Hilpress GmbH uskutoční primerané opatrenia s prihliadnutím na dostupné technológie a náklady na implementáciu a druh techniky, aby iní prevádzkovatelia zodpovední za spracúvanie údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, boli informovaní o tom, že dotknutá osoba od týchto druhých osôb zodpovedných za spracúvanie údajov požiadala o vymazanie všetkých linkov odkazujúcich na tieto osobné údaje alebo kópií a replík týchto osobných údajov, ak ich spracúvanie nie je potrebné. V jednotlivom prípade všetko nevyhnutné zariadi zamestnanec poverený ochranou údajov v spol. Hilpress GmbH alebo iný zamestnanec.

e) Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania údajov, ak existuje jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • Správnosť osobných údajov je zo strany dotknutej osoby popieraná, a to na dobu, ktorá prevádzkovateľovi umožòuje overiť si správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje na účely spracovania už nepotrebuje, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia DSGVO a ešte nie je stanovené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa majú prevahu nad tými od dotknutej osoby.

Ak existuje jeden z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené u spol. Hilpress GmbH môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov. Zamestnanec poverený ochranou údajov v spol. Hilpress GmbH alebo iný zamestnanec zariadi toto obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenos údajov

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem, dostať osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a počítačom čitateľnom formáte. Okrem toho má právo tieto údaje sprostredkovať inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, pokiaľ sa spracúvanie údajov opiera o súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmena a nariadenia DSGVO alebo čl. 9 ods. 2 písmena a nariadenia DSGVO alebo o zmluvu podľa čl. 6 ods. 1 písmena b nariadenia DSGVO a spracovanie sa uskutočòuje pomocou automatizovaných metód, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa uskutočòuje pri výkone verejnej moci, ktorá bola prenesená na prevádzkovateľa.

Ďalej má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa čl. 20 ods. 1 nariadenia DSGVO právo vymôcť si to, aby boli osobné údaje sprostredkované priamo od jedného prevádzkovateľa druhému, pokiaľ je to technicky možné zrealizovať a ak tým nebudú obmedzené práva a slobody inej osoby.

Kvôli uplatneniu práva na prenos údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na zamestnanca povereného ochranou údajov v spol. Hilpress GmbH alebo na iného zamestnanca.

g) Právo podať námietku voči spracúvaniu údajov

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem, z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej osobitnej situácie, kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu jeho osobných dát, ktoré sa uskutočòuje na základe čl. 6 ods. 1 písmena e alebo f nariadenia DSGVO. To platí aj pre profilovanie podporované týmito ustanoveniami.

Spol. Hilpress GmbH v prípade namietania osobné údaje už nebude zhromažďovať, iba ak by sme dokázali preukázať nevyhnutné chránené dôvody na spracovanie údajov, ktoré majú prevahu nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracúvanie údajov slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spol. Hilpress GmbH spracúva osobné údaje, aby mohla realizovať cielenú reklamu, tak dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely takejto reklamy. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto cielenou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu údajov spol. Hilpress GmbH za účelom cielenej reklamy, tak spol. Hilpress GmbH nesmie spracúvať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej osobitnej situácie, podať námietku voči spracúvaniu jeho osobných údajov, ktoré sa v spol. Hilpress GmbH uskutočòuje na vedecké alebo historické účely výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 nariadenia DSGVO, iba ak by takéto spracúvanie údajov bolo potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

Kvôli výkonu práva na namietanie sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na zamestnanca povereného ochranou údajov v spol. Hilpress GmbH alebo na iného zamestnanca. Ďalej v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti záleží od dotknutej osoby, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, či uskutoční právo namietať pomocou automatizovaného postupu, pri ktorom sú použité technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodnutia v jednotlivom prípade vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré sa opiera výhradne o automatizované spracovanie údajov — vrátane profilovania, ktoré vyvíja právne pôsobenie proti nej, alebo ktoré ju podobným spôsobom podstatne obmedzí, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) na základe právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ, je prípustné a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na zachovanie práv a slobôd ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) sa uskutoční s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je potrebné nejaké rozhodnutie (1) na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) sa uskutočòuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spol. Hilpress GmbH uskutoční primerané opatrenia na to, aby boli zachované práva a slobody ako aj oprávnené záujmy dotknutej osoby, ku ktorým patrí minimálne právo na vydobytie si zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa, právo na objasnenie vlastného stanoviska a právo na napadnutie rozhodnutia.

Ak by si dotknutá osoba chcela uplatniť svoje práva v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov.

i) Právo na odvolanie súhlasu v súlade s právom na ochranu údajov

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo poskytnuté európskymi tvorcami smerníc a noriem kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak by si dotknutá osoba chcela uplatniť svoje právo na odvolanie svojho súhlasu, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou údajov alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov.

11. Ochrana údajov pri uchádzaní sa o miesto a vo výberovom konaní

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie údajov zhromažďuje a spracúva osobné údaje uchádzačov na účely uskutočnenia výberového konania. Spracovanie údajov sa môže uskutočniť aj elektronickým spôsobom. Je to tak najmä vtedy, keď uchádzač sprostredkuje prevádzkovateľovi zodpovednému za spracovanie údajov príslušné podklady k výberovému konaniu elektronickým spôsobom, napríklad pomocou e-mailu alebo prostredníctvom webového formuláru, ktorý sa nachádza na internetovej stránke. Ak prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie údajov uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú sprostredkované údaje na účely uskutočnenia pracovného pomeru uložené s ohľadom na zákonné predpisy. Ak prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie údajov s uchádzačom pracovnú zmluvu neuzavrie, tak budú podklady k výberovému konaniu dva mesiace po oznámení rozhodnutia o odmietnutí automaticky vymazané, pokiaľ vymazaniu nestoja v ceste žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad aj dôkazná povinnosť v konaní podľa Všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

12. Právny podklad na spracúvanie údajov

Čl. 6 I písm. a nariadenia DSGVO slúži našej spoločnosti ako právny podklad pre procesy spracúvania údajov, pri ktorých si zaobstaráme súhlas na určitý účel spracovania údajov. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad pri procesoch spracúvania údajov, ktoré sú nevyhnutné pri dodávkach tovarov alebo poskytovaní inej služby alebo protislužby, tak sa spracúvanie údajov opiera o čl. 6 I písm. b nariadenia DSGVO. To isté platí pre také procesy spracúvania údajov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie predzmluvných opatrení, napr. v prípadoch otázok k našim produktom alebo službám. Ak naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, prostredníctvom ktorej je potrebné spracovanie osobných údajov, ako napr. kvôli splneniu daòových povinností, tak sa spracovanie údajov opiera o čl. 6 I písm. c nariadenia DSGVO. V zriedkavých prípadoch by mohlo byť spracovanie osobných údajov potrebné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by tomu tak napríklad vtedy, keby sa návštevník v našom podniku zranil a potom by sa museli poskytnúť informácie, ako jeho meno, jeho vek, jeho údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Vtedy by sa spracovanie údajov opieralo o čl. 6 I písm. d nariadenia DSGVO. Nakoniec sa procesy spracovávania údajov sa opierajú o čl. 6 I písm. f nariadenia DSGVO. O tento právny podklad sa opierajú procesy spracúvania údajov, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z vyššie uvedených právnych podkladov, keď je spracúvanie údajov potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby neprevážia. Takéto procesy spracúvania údajov sú nám dovolené predovšetkým preto, lebo boli špeciálne uvedené európskym zákonodarcom. On obhajoval názor, že oprávnený záujem by mohol byť prijatý, keby bola dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (bod preambule 47 veta 2 nariadenia DSGVO).

13. Oprávnené záujmy o spracovanie údajov, ktoré si háji prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak sa spracúvanie údajov opiera o článok 6 I písm. f nariadenia DSGVO je naším oprávneným záujmom uskutočnenie našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

14. Doba, počas ktorej sa uchovávajú osobné údaje

Kritérium pre dobu uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania údajov. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje rutinným spôsobom vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo začatie rokovania o zmluve.

15. Zákonné a zmluvné predpisy na poskytnutie osobných údajov; nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky v prípade ich neposkytnutia

Chceme vás informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne predpísané zákonom (napr. daòové predpisy) alebo môže vyplynúť aj zo zmluvných ustanovení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť k uzavretiu zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré budú musieť byť v budúcnosti z našej strany spracované. Dotknutá osoba je napríklad povinná nám poskytnúť osobné údaje, keď naša spoločnosť uzavrie s òou zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok to, že zmluva s dotknutou osobou by sa nemohla uzavrieť. Pred poskytnutím osobných údajov prostredníctvom dotknutej osoby sa musí daná dotknutá osoba obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranu údajov. Náš zamestnanec poverený ochranou údajov bude dotknutú osobu vzhľadom na jednotlivý prípad informovať o tom, či je poskytnutie osobných údajov zo zákona a zmluvne predpísané, alebo je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké následky by malo neposkytnutie osobných údajov.

16. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako spoločnosť vedomá si svojej zodpovednosti sa zriekame automatického rozhodovania alebo profilovania.


 
NOVÉ:

Hilpress UPDATE
 -
E-Paper Katalóg
-
Elektr. krabice
-
Hilpress ImageBook!
-

-