Gdzie nas znajdziesz
Jakość towarowa

Service 
Ochrona Danych
Disclaimer
Impressum
Wklej do faworytów
Przegląd drukowania
Polityka Jako¶ci i ¶rodowiskowa

Maj±c pełn± ¶wiadomo¶ć, że sukces Firmy zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz ich zadowolenia, Zarz±d przyjmuje jako cel nadrzędny produkcję wyrobów konkurencyjnych na rynku oraz spełniaj±cych wymagania i oczekiwania naszych Klientów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań zwi±zanych z ochron± ¶rodowiska naturalnego.

Jako główne cele polityki jako¶ci i ¶rodowiskowej przyjęto:

• Stałe doskonalenie wytwarzanych wyrobów oraz rozszerzanie oferty o nowe wyroby
• Stałe zwiększanie dostępno¶ci wyrobów na rynku
• Prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej gospodarki odpadami,
• Racjonalizację zużycia surowców, materiałów i mediów,
• Działanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego.
• Ustawiczne podnoszenie poziomu wiedzy i ¶wiadomo¶ci jako¶ciowej i ekologicznej wszystkich pracowników,
• Tworzenie pozytywnego wizerunku Spółki poprzez prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o wyrobach i ich wpływie na ¶rodowisko.

Tak zdefiniowane cele realizujemy poprzez:

• Wnikliwy przegl±d wymagań i oczekiwań klientów,
• Sprawdzony system oceny i doboru dostawców,
• Zaangażowanie całej załogi w sprawy jako¶ci i ochrony ¶rodowiska,
• Stosowanie technologii przyjaznych ¶rodowisku.

Deklarujemy ci±gł± poprawę skuteczno¶ci naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu ¶rodowiska jak również d±żenie do spełniania wymagań wynikaj±cych z przepisów dotycz±cych ¶rodowiska.
Gwarancj± realizacji tak sformułowanej polityki jako¶ci i ¶rodowiska, jest wdrożony, utrzymywany i ci±gle doskonalony Zintegrowany System Zarz±dzania zgodny z wymaganiami norm DIN ISO 9001.

 
NOWY:

 

Hilpress UPDATE

-

Katalog

-

 

Obudowy PDF Katalog

-

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-